Mari

Rakasta työtä jota teet.

Osaamiseni on monessa liemessä keitetty. Jokaisesta työstä ja tehtävästä on tullut uutta oppia ja näkökulmaa sekä nöyryys oppia jatkuvasti uutta. Työssäni laitan osaamiseni ja persoonallisuuteni peliin.

Graafinen suunnittelu, web design, videototeutukset

Graafisen suunnittelun, visuaalisen viestinnän ja web design’in osaamiseni kattaa niin teknisen kuin luovan osaamisen. Viimeisin aluevaltaus on videototeutukset. Hallitsen visuaalisen viestinnän sovellukset
(Photoshop Creative Suite sekä web design julkaisujärjestelmät Joomla ja
Wordress sekä HTML ja CSS-osaaminen) ja pidän jatkuvasti yllä ammattitaitoani. Teknisen osaamisen lisäksi pistän peliin myös luovuuteni niin, että lopputuloksena on visuaalisen ilmeen, sisällön ja toteuksen harmonia.

Projektinhallinta

Projektinhallintaosaamiseni kattaa sekä yleiset projekteihin liittyvät toimet kuin
EU-projektihallinan koukerot (hakemusten laatiminen, raportonti, kilpailutukset, maksatushakemukset, taloushallinto, hankkeen toimenpiteiden suunnittelu ja
toteutus). Näitä kaikkia tehtäviä yhdistää asiakaspalvelu, rutiinityöt, aikatauluissa pysyminen sekä laajan tehtäväkentän hallinta.

Markkinointi- ja viestintäosaaminen

Opintoni ja käytännön kokemus markkinointi- ja viestintätehtävissä ovat luoneet pohjan kokonaisvaltaiselle osaamiselle ulkoisen ja sisäisen markkinoinnin, viestinnän ja tiedotuksen parissa. Markkinoinnin ja viestinnän suunnitelu, toimenpiteiden toteutus sekä seuranta kokonaisuutta halliten ja yksityiskohtia kunnioittaen ovat jalostuneet erilaisissa tehtävissä ja erilaisilla aloilla.

LEARN MORE

Työkokemus

Päivänsäde Coaching 1/2017 – 7/2017 (työharjoittelu)

Harjoittelu pienessä hyvinvointialan yrityksessä, jossa tehtäviin kuului verkkosivujen suunnittelu ja toteutus, mainosmateriaalin tuottaminen, tapahtumien järjestäminen ja niiden markkinointi, uuden asiakaspohjan kartoittaminen, SOME-viestintä, verkkokurssine tuottaminen sekä verkkokaupan rakentaminen.

Pirkanmaan festivaalit ry 2/2012 – 7/2015 (projektiassistentti/markkinointikoordinaattori)

Projektisihteerin hallinnolliset tehtävät (raportointi, kilpailutus, taloushallinto, toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus, hankehakemusten laatiminen), ulkoinen ja sisäinen viestintä jäsenfestivaaleille, hankekumppaneille ja muille sidosryhmille, viranomaisviestintä sekä markkinointiviestintä kohdeyleisölle eri kanavia käyttäen, markkinoinnin suunnittelu (kohderyhmien hahmottaminen, erilaisten viestintäkanavien kartoittaminen ja sopivien toimenpiteiden laadinta ja toteutus, yhteistyö jäsenfestivaalien kanssa), graafinen suunnittelu ja markkinointimateriaalien tuottaminen.

Työ edellytti toiminnallisen osaamisen lisäksi kykyä toimia sekä itsenäisesti omien tehtävien parissa että yhteistyössä muiden organisaation jäsenten sekä Pirkanmaan festivaalien jäsenten kanssa. Tilannetaju, laajan tehtäväkentän hallinta, ja joustavuus olivat työssäni olennaista.Työ edellytti toiminnallisen osaamisen lisäksi kykyä toimia sekä itsenäisesti omien tehtävien parissa että yhteistyössä muiden organisaation jäsenten sekä Pirkanmaan festivaalien jäsenten kanssa. Tilannetaju, laajan tehtäväkentän hallinta, ja joustavuus olivat työssäni olennaista.

Etappi ry, Mediapaja / Eepe promotion Oy (työelämävalmennus)

Mediapajalla tehtäviini asiakastöiden suunnittelu ja toteutus yhdessä asiakkaan ja ohjaajan kanssa: printtityöt (julisteet, esitteet, muu painomateriaali), taitto sekä web design (Joomla julkaisujärjestelmä).

Eepe Promotionilla tehtäviini kuului markkinointiviestinnän suunnittelu yhdessä toimitusjohtajan kanssa, sisällöntuotanto sekä viestintämateriaalin tuottaminen, tuote-esittelyt sekä katalogit web-käyttöön, web design (Joomla), asiakasmateriaalin kerääminen ja tuottaminen liikelahjoihin, SOME-viestintä (Facebook).

Tehtäväni sekä Mediapajalla että Eepe Promotion Oy’ss’ edellyttivät projektihallinnollista sekä graafisen suunnittelun ja web design’in osaamista. Lisäksi Eepe Promotion Oy’ssä tarvittiin näkemystä ja taitoa kokonaisvaltaisen markkinointiviestinnän suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan.

Hämeen ammattikorkeakoulu, hallinnon assistentti 10/2008 – 12/2009

Hallinnon assistentin rutiinitehtävät (yksikön hallinnon avustaminen kuten kokousten järjestäminen ja muistioiden kirjoitus ja edelleen toimittaminen, taloushallinto), sisäinen tiedotus, yksikön henkilöstö-, opiskelija- ja yleisötilaisuuksien suunnittelu, toteutus ja viestintä, projektihallinta (kansainvälinen Digital Marketing-projekti), viestintämateriaalin suunnittelu yhdessä viestintäyksikön kanssa

Laajan tehtäväkentän hallinta edellytti ensisijaisesti hyvää projektihallinnan osaamista niin rutiinitehtävien kuin tapahtumajärjestämisen osalta, samoin kuin markkinointi- ja viestintäosaamista sisäinen tiedotuksen ja tapahtumaviestinnän hoitamisessa. Niin ikään tärkeää työssä oli tiimityöskentely ja asiakaspalveluhenkisyys sekä kyky priorisoida tehtäviä.

Tampereen teknillinen yliopisto, tutkimusapulainen 1/2007 – 2/2008

Tutkimuslomakkeen suunnittelu ja toteutus, vastaajien kontaktointi, tulosten yhteenveto ja analysointi, tutkimusraportin kirjoitus, tutkimusraportin käännös suomi-englanti.

Osana kuuden henkilön tutkimustiimia oli olennaista pystyä yhdistämään itsenäinen työskentely oman osa-alueen parissa muun tiimin panokseen. Hoidin tehtäviäni myös osittain etätyönä. Työ edellytti projektihallinnan osaamista, kykyä tuottaa sisältöä tutkimusraporttia varten sekä ongelmaratkaisukykyä ja uuden alan omaksumista.